a. Chức năng:

a.1. Trực tiếp đại diện Ban Quản lý tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

a.2. Hỗ trợ giải quyết một số thủ tục hành chính tại các khu công nghiệp;

a.3. Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý cùng các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các công việc phát sinh hàng ngày tại các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý;

b. Nhiệm vụ:

b.1. Quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn hóa chất và quản lý về cung cấp dịch vụ hạ tầng điện theo quy định và phân cấp;

b.2. Là đầu mối của Ban Quản lý giữ mối liên hệ về tiếp nhận, xử lý và đại diện cho Ban Quản lý tham gia xử lý các vấn đề trong khu công nghiệp theo Ủy quyền của Trưởng Ban tại các khu công nghiệp;

b.3. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý trong việc nắm bắt, giải quyết các vấn đề về chuyên môn;

b.4. Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra của Bộ, ngành, Thành phố và của Ban Quản lý; trực tiếp chủ trì công tác kiểm tra về mọi lĩnh vực được giao của Lãnh đạo Ban đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

b.5. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban giao hoặc ủy quyền.

c. Cơ cấu tổ chức: gồm Trưởng Đại diện, không quá 02 Phó Trưởng Đại diện và một số chuyên viên. Số lượng biên chế do Trưởng Ban quyết định trên cơ sở biên chế được Thành phố giao hàng năm và thực tiễn công việc. định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố;