Trang chủ

Phòng Kế hoạch tổng hợp

a. Chức năng: Tham mưu tổng hợp cho Lãnh đạo Ban về công tác xây dựng, tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.

b. Nhiệm vụ:

b.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư phát triển;

b.2. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban giúp UBND Thành phố quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển các khu công nghiệp;

b.3. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Ban; tổ chức theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ quan Ban Quản lý và các phòng, đơn vị thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban;

b.4. Xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án;

b.5. Là đầu mối tổng hợp, giúp lãnh đạo Ban kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và UBND Thành phố giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

b.6. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khu công nghiệp sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về khu công nghiệp;

b.7. Xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; Chủ trì tham mưu với lãnh đạo Ban về các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp;

b.8. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và UBND Thành phố phê duyệt; tham mưu triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và UBND Thành phố tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành có liên quan và UBND Thành phố theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban;

b.9. Chủ trì tham mưu việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Chủ trì đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, dự thảo báo cáo trình lãnh đạo Ban quyết định để gửi UBND Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

b.10. Tham mưu việc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của các Bộ ngành và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố;

b.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

c. Cơ cấu tổ chức: gồm Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên. Số lượng biên chế do Trưởng Ban quyết định trên cơ sở biên chế được Thành phố giao hàng năm và thực tiễn công việc.