Trang chủ

Lãnh đạo ban

Trưởng ban: Lê Quang Long

 ĐT: 02433.560.423

 DĐ: 0913223472

Email: lequanglong_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

 

 

 

Phó Trưởng ban: Lê Cường

 ĐT: 02433.560.788

 Email: lecuong_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

 

 

Phó Trưởng ban: Trần Anh Tuấn

 ĐT: 02433.560.399

 DĐ: 0976656666

 Email: trananhtuan_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hoài Nam

 ĐT: 02433.560.788

 DĐ: 0912075758

 Email: nguyenhoainam_bqlkcncx@hanoi.gov.vn