Trang chủ

Phòng quản lý quy hoạch và xây dựng

a. Chức năng:

Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng theo hướng dẫn, phân cấp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội và các cấp có thẩm quyền.

b. Nhiệm vụ:

b.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp;

b.2. Chủ trì xem xét, tham mưu cho Lãnh đạo Ban việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch theo phân cấp; Theo dõi, giám sát và đề xuất việc thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong các khu công nghiệp;

b.3. Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp; thẩm tra quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể của các doanh nghiệp thứ phát đầu tư vào các khu công nghiệp;

b.4. Chủ trì tham mưu việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND Thành phố;

b.5. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong khu công nghiệp theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

b.6. Chủ trì tham mưu việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch tổng thể của Thành phố về khu công nghiệp;

b.7. Chủ trì việc theo dõi công tác xây dựng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong các KCN nhằm đảm bảo đúng tiến độ và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt;

b.8. Chủ trì tập huấn chuyên đề và hướng dẫn doanh nghiệp trong các KCN triển khai thực hiện chế độ, chính sách về quy hoạch và xây dựng của nhà nước;

b.9. Tổ chức kiểm tra, tham mưu việc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý;

b.10. Chủ trì xây dựng và trình lãnh đạo Ban báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố;

b.11. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban giao.

c. Cơ cấu tổ chức: gồm Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên. Số lượng biên chế do Trưởng Ban quyết định trên cơ sở biên chế được Thành phố giao hàng năm và thực tiễn công việc.