Trang chủ

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

a. Chức năng:

a.1.  Tham m­ưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn, phân cấp, ủy quyền của Thủ tướng ChÝnh phñ, Bộ Công thương, UBND thành phố Hà Nội và các cấp có thẩm quyền;

a.2. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện chøc n¨ng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động theo hướng dẫn, phân cấp, ủy quyền của Thủ tướng ChÝnh phñ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hà Nội và các cấp có thẩm quyền.

b. Nhiệm vụ:

b.1. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, KCNC theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

b.2. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương và ủy quyền của UBND Thành phố;

b.3. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

b.4. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương;

b.5. Phối hợp với các phòng chuyên môn khác trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại các khu công nghiệp;

b.6. Tham gia với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các thủ tục chuyển đổi các hình thức sở hữu doanh nghiệp; chấm dứt hoạt động và giải thể của doanh nghiệp và thủ tục phá sản của các doanh nghiệp theo quy định;

b.7. Tổ chức tập huấn và hướng dẫn doanh nghiệp trong các khu công nghiệp triển khai thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng;

b.8. Tổ chức kiểm tra và tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động thương mại, sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý;

b.9. Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Ban phê duyệt theo ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố;

b.10. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội;

b.11. Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động;

b.12. Tiếp nhận đăng ký, báo cáo và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện theo phân cấp và ủy quyền về:

- Thỏa ước lao động tập thể, đăng ký hệ thống thang, bảng lương, định mức lao động, về việc cho thôi việc nhiều người lao động, về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian;

- Khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; về việc tổ chức làm thêm giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp;

b.13. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

b.14. Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý giải quyết các vấn để về lưu trú của người lao động nước ngoài trong khu công nghiệp;

b.15. Chủ trì xây dựng và trình lãnh đạo Ban báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thành phố;

b.16. Chủ trì tập huấn chuyên đề và hướng dẫn doanh nghiệp trong các khu công nghiệp triển khai thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng;

b.17. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban giao.

c. Cơ cấu tổ chức: gồm Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên. Số lượng biên chế do Trưởng Ban quyết định trên cơ sở biên chế được Thành phố giao hàng năm và thực tiễn công việc.