Trang chủ

Văn phòng

a. Chức năng:

a.1. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban về công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, hành chính, quản trị đối với các hoạt động trong cơ quan Ban Quản lý;

a.2. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thuộc Ban Quản lý thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác đã được phê duyệt;

a.3. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban về công tác thi đua khen thưởng.

b. Nhiệm vụ:

b.1. Chủ trì việc tham mưu, xem xét và trình lãnh đạo Ban quyết định về công tác tổ chức bộ máy và công tác tổ chức cán bộ, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: tiếp nhận, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc Ban Quản lý theo phân cấp; thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức, quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo đúng quy định hiện hành; thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức thuộc Ban; là thường trực Hội đồng lương Ban Quản lý; giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn và kiểm tra công tác tổ chức bộ máy và công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc;

b.2. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán và kế toán hành chính cấp 1 và cấp 2 (đối với khối cơ quan văn phòng Ban) thuộc ngân sách Thành phố. Lập dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển hàng năm và cấp phát kinh phí theo dự toán được phê duyệt; tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán thuộc Ban và tổng hợp quyết toán báo cáo với Sở Tài chính; giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc;

b.3. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Ban Quản lý;

b.4. Quản lý tài sản, vật tư, thiết bị; đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại; đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời thông suốt trong điều kiện cụ thể của Ban và theo qui định chung; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức công tác bảo vệ trật tự an toàn cơ quan; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc;

b.5. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của cơ quan Ban Quản lý; đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức họp, hội nghị của cơ quan Ban Quản lý;

b.6. Giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

b.7. Tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng trong Ban Quản lý, cho cán bộ, công chức, nhân viên của Ban và các doanh nghiệp phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp khu công nghiệp; Là thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban;

b.8. Xây dựng hệ thống thông tin của khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ;

b.9. Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa;

b.10. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

b.11. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

b.12. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND Thành phố về lĩnh vực khu công nghiệp;

b.13. Thông báo kết luận các cuộc họp, giao ban của lãnh đạo Ban Quản lý khi cần thiết và các văn bản khác khi được lãnh đạo Ban Quản lý uỷ quyền;

b.14. Được quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc Ban Quản lý cung cấp các tài liệu, số liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Ban Quản lý thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;

b.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

c. Cơ cấu tổ chức: gồm Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Văn phòng. Số lượng biên chế do Trưởng Ban quyết định trên cơ sở biên chế được Thành phố giao hàng năm và thực tiễn công việc.