Trang chủ

Phòng quản lý Tài nguyên và Môi trường

a. Chức năng:

 Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện chøc n¨ng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng dẫn, phân cấp, ủy quyền của Thủ tướng ChÝnh phñ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội và các cấp có thẩm quyền.

b. Nhiệm vụ:

b.1. Về quản lý Tài nguyên

b.1.1. Chủ trì tham mưu tổng hợp về công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, doanh nghiệp KCN theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước;

b.1.2. Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và tham mưu triển khai các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;

b.1.3. Theo dõi, đôn đốc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

b.2. Về quản lý Môi trường

b.2.1. Tổ chức thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo Ban phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố;

b.2.2. Tiếp nhận đăng ký và tham mưu cho lãnh đạo Ban ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và môi trường và của Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện);

b.2.3. Tổ chức thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo Ban phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

b.2.4. Tổ chức kiểm tra và tham mưu cho lãnh đạo Ban xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp theo pháp luật về bảo vệ môi trường;

b.2.5. Theo dõi, tiếp nhận và đánh giá báo cáo kết quả công tác quan trắc môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp;

b.2.6. Chủ trì tham mưu cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố;

b.3. Phối hợp với Phòng Quản lý đầu tư và các phòng có liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và tham gia đánh giá hiệu quả đầu tư trong các khu công nghiệp;

b.4. Chủ trì tập huấn chuyên đề và hướng dẫn doanh nghiệp trong các KCN triển khai thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng;

b.5. Tổ chức kiểm tra và tham mưu cho lãnh đạo Ban xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý.

b.6. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban giao.

c. Cơ cấu tổ chức: gồm Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên. Số lượng biên chế do Trưởng Ban quyết định trên cơ sở biên chế được Thành phố giao hàng năm và thực tiễn công việc