Trang chủ

Phòng quản lý đầu tư

a.  Chức năng:

a.1. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thành lập, phát triển và đầu tư vào các khu công nghiệp, theo hướng dẫn, phân cấp, ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hà Nội và các cấp có thẩm quyền;

a.2. Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư vào các khu công nghiệp.

b. Nhiệm vụ:

b.1. Tham mưu việc hướng dẫn các nhà đầu tư, tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b.2. Tổ chức kiểm tra, tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý;

b.3. Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp: giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, tham mưu dự thảo báo cáo chuyên đề hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp trình lãnh đạo Ban quyết định để gửi UBND Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

b.4. Giám sát hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật;

b.5. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Ban giao.

c. Cơ cấu tổ chức: gồm Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên. Số lượng biên chế do Trưởng Ban quyết định trên cơ sở biên chế được Thành phố giao hàng năm và thực tiễn công việc.