Trang chủ

Thông tin dữ liệu

biểu tổng hợp rà soát số lượng công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố (tính đến tháng 12-2023)
Ngày đăng 05/06/2024 | 4:32 PM

biểu tổng hợp rà soát số lượng công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố (tính đến tháng 12-2023)

 

biểu tổng hợp rà soát số lượng công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố (tính đến tháng 12-2023)

 

Xem chi tiết tại đây