Trang chủ

Tin hoạt động

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
Ngày đăng 27/02/2024 | 9:22 AM

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Ngày 16/02/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ban hành Kế hoạch số 245/KH-BQL về cải cách hành chính năm 2024. Kế hoạch đề ra 07 nhóm nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong năm 2024, gồm: (1) Công tác chỉ đạo điều hành; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong các nhóm nhiệm vụ, Kế hoạch xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.

Về  công tác chỉ đạo, điều hành, Kế hoạch yêu cầu phải tập trung nâng cao, cải thiện thứ bậc xếp hạng Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS của Ban Quản lý trong các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC, quy định hành chính được Ban Quản lý tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả giải quyết kịp thời theo quy định. Chú trọng tăng cường quán triệt, tuyên truyền, truyền thông về công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền những thành tựu, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác CCHC, những việc làm cụ thể, hiệu quả của Ban Quản lý với các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp hoạt động trong KCN.

Cán bộ, công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà  Nội  giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Về cải cách thể chế, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giữa Ban Quản lý và các Sở, ngành, quận, huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức về các quy định phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp thực hiện.

Về cải cách Thủ tục hành chính, phấn đấu 100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn; 100% TTHC thực hiện dịch vụ công một phần, 50% TTHC thực hiện dịch vụ công toàn phần trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống giải quyết TTHC của Thành phố; Phấn đấu 70% tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc ủy quyền giải quyết TTHC theo yêu cầu tại Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND Thành phố và các Quyết định của UBND Thành phố, đồng thời tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện ủy quyền để điều chỉnh phù hợp, gắn với xây dựng quy trình giải quyết TTHC.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Chấp hành nghiêm túc việc thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Triển khai rà soát, hoàn thiện các Quy chế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử, thực hiện các Nghị định, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

Về cải cách chế độ công vụ; đề ra chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập tuấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng, giao tiếp trên không gian mạng, qua kênh phản ánh, kiến nghị trực tuyến, điện thoại, email; 30% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu; 100% cán bộ, công chức, viên chức được rà soát, bố trí theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Đối với Cải cách tài chính công, tiếp tục rà soát hoàn thiện các Quy chế liên quan đến mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản công theo quy định. Thường xuyên cập nhật các quy định mới có liên quan trong việc áp dụng Quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện đúng, đủ các quy định việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách các cấp hàng năm.

Đối với xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền  số 60% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của Ban Quản lý được thực hiện trên nền tảng quản trị công việc tổng thể; 40% hoạt động kiểm tra của Ban Quản lý được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của Ban Quản lý; Phấn đấu tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại Ban Quản lý được tạo lập dưới dạng điện tử theo quy định; Phấn đấu 100% hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại Ban Quản lý thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố được tích hợp vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ lịch sử Thành phố; Phấn đấu tối thiểu 90% lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

  Trần Minh