Trang chủ

Thông tin dữ liệu

Thông tin lĩnh vực quy hoạch xây dựng
Ngày đăng 05/06/2024 | 3:47 PM

Thông tin lĩnh vực quy hoạch xây dựng

 

Sơ đồ rà soát quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây 

 

 

 

 

Định hướng phát triển không gian đô thị

Xem chi tiết tại đây 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu về quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp

Xem chi tiết tại đây