Trang chủ

Thông tin đầu tư

Thông báo về việc điều chỉnh, sửa đổi mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Ngày đăng 17/02/2024 | 1:42 AM

Thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021

Thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ  trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông  tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Ban Quản lý) thông báo như sau: