Thông Báo: Về việc tiếp nhận Thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực môi trường cấp Quận, Huyện trong Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Ngày đăng 16/06/2023 | 8:19 AM

Thông Báo: Về việc tiếp nhận Thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực môi trường cấp Quận, Huyện trong Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp thuộc phạm vị quản lý của UBND Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND các Quận, Huyện về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp thuộc quận, huyện;

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thực hiện 04 thủ tục hành chính về Môi trường cấp Quận, Huyện trong các KCN thuộc thẩm quyền giải quyết  của Ban Quản lý các KCN và Chế Xuất Hà Nội như sau: