Trang chủ

Tin nổi bật

 

Tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ (SIPAS) năm 2024
Ngày đăng 22/04/2024 | 3:37 PM

Tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ (SIPAS) năm 2024

Trong năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó Ban Quản lý đã chú trọng thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển” và thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ” , tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Quản lý. Chất lượng giải quyết TTHC, giải quyết các công tác chuyên môn ở các phòng, đơn vị được kiểm soát chặt chẽ hơn và nhiều TTHC được đơn giản hóa, nâng cao tỷ lệ TTHC được giải quyết trực tuyến, góp phần giảm bớt thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; hầu hết các TTHC đều được cắt giảm thời gian giải quyết (từ 3-5 ngày); giải quyết TTHC nhanh gọn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư… Tuy nhiên, công tác CCHC và kết quả về chỉ số CCHC, chỉ số Sipas năm 2023 của Ban Quản lý dù đã được cải thiện hơn so với năm 2022 nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định và cần tiếp tục quan tâm.

Để tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ (SIPAS) năm 2024, ngày 17/4/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ban hành Kế hoạch số 595/KH-BQL về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ (SIPAS) năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Kế hoạch đã xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; đồng thời đề ra 06 nhóm nhiệm vụ cần triển khai để thực hiện cải thiện Chỉ số CCHC và 05 nhóm nhiệm vụ cần triển khai để khắc phục các hạn chế trong năm 2023 và tiếp tục cải thiện Chỉ số SIPAS trong năm 2024.

Về cải thiện chỉ số Cải cách hành chính, Ban Quản lý xác định sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả, toàn diện các Chương trình, Kế hoạch công tác năm của Ban Quản lý; Kế hoạch CCHC, SIPAS giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2024, các nhiệm vụ triển khai bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Tập trung cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thường xuyên kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Ban Quản lý; chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn quy định pháp luật cho các Doanh nghiệp.

  Cán bộ, công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà  Nội  giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát, đánh giá TTHC, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% các vấn đề vướng mắc, bất cập phát hiện qua rà soát. Đẩy mạnh cải cách Tài chính công gắn liền với các nội dung quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng chính sách chế độ đối với từng phòng, từng CBCC. Tiếp tục xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; triển khai các nhiệm vụ để thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong phục vụ công việc, xây dựng kinh tế số, hạ tầng số, thông minh phục vụ tôt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Về cải thiện Chỉ số SIPAS, Ban Quản lý sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để Doanh nghiệp biết về cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC một cách dễ dàng, nhanh chóng. Cập nhật kịp thời 50 TTHC đã được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết đã được UBND Thành phố công bố danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC, công việc nội bộ. Công khai đầy đủ số điện thoại đường dây nóng lãnh đạo Ban Quản lý để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC, niêm yết tại Bộ phận một cửa, tại Trang thông tin điện tử…

                                                                                    Trần Minh