Trang chủ

Thông báo

Về đôn đốc đấu nối nước thải và kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định
Ngày đăng 18/06/2024 | 9:12 AM

Về đôn đốc đấu nối nước thải và kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tại Văn bản số 6974/VP-TNMT ngày 10/6/2024 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện như sau:
1. Đối với các doanh nghiệp trong KCN:
- Dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp phải xử lý sơ bộ và đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Nước thải chuyển giao để xử lý phải có khối lượng và các thông số ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung; đáp ứng điều kiện trong văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và giấy hép môi trường của khu công nghiệp đó; trừ trường hợp cơ sở đã được miễn trừ
đấu nối theo quy định;
- Các cơ sở đang hoạt động đã đấu nối nước thải sau xử lý vào hệ thống thoát nước thải và các cơ sở đã được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp theo các quy định trước đây thì phải thực hiện trách nhiệm đối với cơ sở được miễn trừ đấu nối theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường và thực hiện kê khai, nộp phí nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 
2. Đối với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp:
- Việc tiếp nhận dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có phát sinh nước thải vào khu công nghiệp phải phù hợp với khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các dự án mới trong khu công nghiệp phải đấu nối nước thải vào điểm thu gom trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung; 
- Không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có phát sinh nước thải sản xuất trong khu công nghiệp trong các trường hợp sau: dự án mới có ngành nghề không thuộc danh mục ngành nghề được phép thu hút đầu tư của khu công nghiệp.
- Thực hiện kê khai, nộp phí nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Đề nghị các đơn vị nắm bắt, thực hiện theo đúng quy định./

 

Xem chi tiết tại đây