Trang chủ

Thông tin đầu tư

Thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư
Ngày đăng 23/11/2015 | 2:41 PM

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về việc thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư (Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015), Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA) triển khai tới Quý Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (viết tắt là Doanh nghiệp) nội dung cụ thể như sau:

"1.1. Cơ quan tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Từ ngày 01/07/2015, thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật đầu tư 2014. Theo đó, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế là cơ quan tiếp nhận đăng ký đầu tư, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

1.2. Quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản tạm thời để truy cập hệ thống. Tài khoản tạm thời được sử dụng để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ và chỉ có hiệu lực trong quý trình xử lý hồ sơ.

b) Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư không bắt buộc nhưng được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn).

Ngoài ra, các thông tin chi tiết về quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; mã số dự án và các biểu mẫu đính kèm, Ban Quản lý đề nghị Quý Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn/ (mục thông báo nội bộ - Hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014).