Trang chủ

Thông báo

Thông báo: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 21/12/2022 | 8:11 AM

Thông báo: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2022

Căn cứ ý kiến tập thể lãnh đạo Ban tại hội nghị ngày 8/12/2022 và ngày 15/12/2022 Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội quyết định, xem chi tiết