Trang chủ

Thông báo

Thông báo: Kết quả thi chức danh Trưởng phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi Trường
Ngày đăng 20/12/2022 | 7:55 AM

Căn cứ Quyết định 183/QĐ-BQL ngày 20/12/2022 của Ban Quản lý về....

Căn cứ Quyết định 183/QĐ-BQL ngày 20/12/2022 của Ban Quản lý về việc công nhận kết quả thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường. Ban Quản lý KCN&CX Hà Nội thông báo như sau: