Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực
1 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VJ (QT-35) 2 Thương mại
2 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VK (QT-34) 2 Thương mại
3 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu X (QT-36) 2 Thương mại
4 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi điện tử mẫu D (QT-30) 2 Thương mại
5 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãu mẫu VC (QT-33) 2 Thương mại
6 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (QT-04) 2 Đầu tư
7 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (QT-05) (QT-05.1): Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố 2 Đầu tư
8 Quy trình Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (QT-48) 2 Thương mại
9 Quy trình Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (QT-49) 2 Thương mại
10 Quy trình Cấp giấy phép di dời đối với các công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất (QT-66) 2 Quy hoạch xây dựng
11 Quy trình Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (QT-56) 2 Lao động
12 Quy trình Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (QT-56) 2 Lao động
13 Quy trình Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với các công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất (QT-67) 2 Quy hoạch xây dựng
14 Quy trình Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (QT-43) 2 Thương mại
15 Quy trình Cấp Giấy phép xây dựng các công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất (QT-65) 2 Quy hoạch xây dựng
16 Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (QT-41) 2 Thương mại
17 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (QT-13) 2 Đầu tư
18 Quy trình Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (QT-50) 2 Thương mại
19 Quy trình Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (QT-51) 2 Thương mại
20 Quy trình Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (QT-57) 2 Lao động