Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quy trình Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (QT-54)
Loại thủ tục Thương mại
Mức độ 2
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH hoặc Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hồ sơ có các giấy tờ kèm theo ở dạng chứng từ giấy thì người sử dụng lao động phải chuyển đổi sang chứng từ điện tử dạng portable document format (pdf), document (doc, docx) hoặc joint photographic experts group (jpg), việc chuyển đổi phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

+ Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;

+ Được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

- Khi các giấy tờ ở dạng chứng từ giấy không còn giá trị pháp lý thì các tài liệu chứng từ điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

 
Thời hạn giải quyết

1. Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

- 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với trường hợp nộp qua cổng thông tin điện tử:

- Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trên cổng thông tin điện tử, Ban Quản lý trả lời kết quả qua thư điện tử.

- Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc, kể từ khi nhận bản gốc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ban Quản lý trả kết quả cho doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa.

 
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu QT-54.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Hệ thống biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Mấu số 01, Mấu số 02 theo biểu Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 
Cơ sở pháp lý