Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu E (QT-31)
Loại thủ tục Thương mại
Mức độ 2
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP;

2. Mẫu C/O mẫu E đã được khai hoàn chỉnh theo Mẫu đính kèm Thông tư số 12/2019/TT-BCT

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 06 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet, Ban quản lý thông báo trên hệ thống kết quả xét duyệt hồ sơ cho doanh nghiệp.

- Trong 02 giờ làm việc kể từ thời điểm doanh nghiệp nộp  hồ sơ đầy đủ và hợp lệ tại Ban Quản lý;

Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua bưu điện, thời gian cấp C/O là 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ghi trên bì thư.

Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu QT-31.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ;

- Hệ thống biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cơ sở pháp lý