Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 11. Quy trình Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (QT-11)
Loại thủ tục Đầu tư
Mức độ 2
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.7 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT)

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư.

3. Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

 
Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu QT-11.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

-Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Hệ thống biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

 
Cơ sở pháp lý