Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực
1 (QT-03.2): Điều chỉnh quyết định chủ trương đối với dự án đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 2 Đầu tư
2 (QT-05.2): Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 2 Đầu tư
3 (QT-10.2): Dự án đầu tư thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 2 Đầu tư
4 (QT-10.3): Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 2 Đầu tư
5 . Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu EAV (QT-37) 2 Thương mại
6 11. Quy trình Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (QT-11) 2 Đầu tư
7 QT- 10.4: Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 2 Đầu tư
8 Quy trình Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (QT-54) 2 Thương mại
9 Quy trình Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư (QT-23) 2 Đầu tư
10 Quy trình Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (QT-46) 2 Thương mại
11 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu E (QT-31) 2 Thương mại
12 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cấp sau (QT-42) 2 Thương mại
13 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập (QT-39) 2 Thương mại
14 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng khác có quan hệ xuất nhập khẩu với nội địa (QT-40) 2 Thương mại
15 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) giáp lưng (QT-38) 2 Thương mại
16 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AANZ (QT-26) 2 Thương mại
17 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AI (QT-28) 2 Thương mại
18 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AJ (QT-27) 2 Thương mại
19 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AK (QT-29) 2 Thương mại
20 Quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu S (QT-32) 2 Thương mại