Trang chủ

Đảng - đoàn thể

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII
Ngày đăng 27/04/2021 | 12:30 AM

Đảng bộ ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà nội

      Sáng 25/4, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.
       Đồng chí cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và 10 chương trình công tác của Thành ủy; đồng thời các cấp ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ cần chủ động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong các khu công nghiệp.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tham gia Hội nghị

 

        Tham dự Hội nghị, có 1032 đảng viên toàn đảng bộ tham dự đạt 85,7%. Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt, tuyên truyền về các nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Đồng chí Phạm Thanh Học – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt, triển khai, tuyên truyền tại Hội nghị

 

         Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 tại Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
         Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
         Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
         Các mục tiêu nêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
         Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học đã nhấn mạnh về một số nội dung chủ yếu như: Quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII; Báo cáo chính trị; Đánh giá kết quả Đại hội; những nội dung cơ bản, điểm mới về chiến lực phát triển đất nước 10 năm tới; 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII...

 

 


 

 

 

  Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh